BEHANDLING AV PERSONDATA

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM SKYDDET AV DINA DATA

  • Behandlare: HELLO TICKET SL
  • Syfte: att svara på frågor eller lösa problem som kan uppstå i sektionen ”Kontakt” på databehandlarens hemsida.
  • Legitimering: samtycke från berörd person
  • Mottagare: inga dataöverföringar väntas
  • Rättigheter: åtkomst, korrigering, radering, opposition, begränsning av behandling och, om tillämpligt, opposition mot tillhandahållande av data.
  • Användning av rättigheter: Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid
  • Ursprung: den berörda personen själv.

De enda personuppgifter som Hello Ticket SL, hädanefter "Hello Tickets", har tillgång till är de som användaren frivilligt anger genom webbplatsen www.hellotickets.com, hädanefter "Webbplatsen", och i de formulär som finns där.

Enligt gällande lagstiftning har Hello Ticket vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla den säkerhetsnivå som krävs för bearbetning av personuppgifter. Den är också utrustad med precisa mekanismer för att i största möjliga mån undvika att obehöriga får åtkomst.

Personuppgifter som användaren lämnar hamnar i en fil som används för att tjänsterna som hemsidan tillhandahåller ska fungera och för att besvara frågor, skicka uppdateringar om nyheter samt för att skicka information rörande Hello Tickets aktivitet, med möjlighet till informativa e-postutskick till användaren eller hantering av användarens CV om detta har skickats till Hello Tickets.

På samma sätt har användaren rättigheter till åtkomst, korrigering och annullering, samt möjlighet att dra tillbaka sitt medgivande, och kan använda dessa genom att skicka e-post till [email protected]. Begäran måste innehålla för- och efternamn, adress och vilken rättighet som används.

Användaren åtar sig att underhålla inskickade data och uppdatera i vederbörlig ordning. Ägaren kommer att hållas ansvarig för skada som Hello Tickets eller tredje part åsamkas till följd av brist på sanning, exakthet, giltighet eller äkthet i den lämnade informationen.

YTTERLIGARE INFORMATION OM SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Med anledning av effekterna av EU-parlamentets förordning 2016/679 av den 27 april 2016, gällande skydd av individer rörande behandling av persondata och den fria rörligheten för sådana data, som ersätter direktiv 95/46/EC (Allmänna dataskyddsförordningen), informerar vi dig om att tillhandahållna persondata kommer att införlivas (eller uppdateras) i filerna hos HELLO TICKET S.L., med adress Paseo de las Delicias, 31, esc dch, 1B, 28045, Madrid.

FILENS BEARBETARE

Filen med i formuläret tillhandahållen information ägs av HELLO TICKET S.L., med adress Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid.
För att få mer information kan du ställa frågor via följande kanaler:
Telefon: 647 679 283
E-post: [email protected]

SYFTE

HELLO TICKET S.L. behandlar information med persondata som lämnas till oss av berörda personer i samband med frågeställningar eller kommentarer som kan tas emot via "kontaktformuläret" på företagets hemsida. Inga automatiserade beslut kommer att fattas med sagda profil som grund.

Lämnade persondata kommer att kvarhållas till dess att radering begärs av den berörda personen och, i detta fall, så länge det inte uttryckligen förbjuds enligt gällande lag om dataskydd. HELLO TICKET S.L. är inte ansvarigt för några ytterligare, frivilligt lämnade data som inte är obligatoriska, och dessa omfattas inte av det beskrivna syftet.

LEGITIMERING

Behandlingen av dina persondata legitimeras av medgivande från berörd person. Begärda persondata är obligatoriska, och av det skälet innebär misslyckande från din sida att lämna dessa att de omöjligen kan inkluderas i filerna som beskrivs ovan, vilket påverkar tillmötesgåendet för syftet som definieras i föregående stycke.

MOTTAGARE

Mottagare av dina persondata som insamlas via följande formulär kommer att vara HELLO TICKET S.L.

RÄTTIGHETER

Varje person har rätt att få bekräftelse på om vi på HELLO TICKET S.L. behandlar persondata om denna eller inte.

Intresserade personer har rätt att få ut sina persondata, samt att begära rättelser av felaktiga data eller i förekommande fall begära radering, bland annat när uppgifterna inte längre behövs för de syftena för vilka de insamlades eller för att följa gällande lagstiftning.

Under vissa omständigheter kan intresserade parter begära begränsningar i bearbetningen av deras data, och i så fall kommer data att kvarhållas bara för rättsligt försvar eller juridiska anspråk.

Under vissa omständigheter, och av orsaker relaterade till situationer, kan intresserade parter motsätta sig bearbetning av deras data. HELLO TICKET S.L. kommer att upphöra med bearbetning av deras data, med untantag för legitima och tvingande skäl, eller för rättsligt försvar och juridiska anspråk.

Dessutom har intresserad part rätt att få ut de persondata han/hon har lämnat till HELLO TICKET S.L., i ett format som är strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsligt. Denna sista rättighet kan begränsas av följande villkor: att de data vilka denna rättighet rör har lämnats av den berörda personen, att hans/hennes data kommer att bearbetas av HELLO TICKET S.L. i ett automatiserat (digitalt) format.